Samen Wonen

Open Vld Kortenberg streeft ernaar dat de mensen die in onze gemeente samenwonen, er zich ook thuis en op hun gemak voelen, en vindt dat dit tevens een van de belangrijkste opdrachten is van het beleid. Dit wil zeggen dat er uiteraard vooral goede infrastructuren en nutsvoorzieningen moeten zijn.

Maar er is meer. De omgeving speelt ook een belangrijke rol. De aanwezigheid van voldoende groen binnen en buiten de dorpskernen en het feit dat wij en onze kinderen en kleinkinderen zich op een veilige en makkelijke manier kunnen verplaatsen binnen en tussen de deelgemeenten speelt zeker ook een belangrijke rol. Verder is een algemeen gevoel van veiligheid, maar ook het effectief ontbreken van inbreuken hierop (inbraken, vandalisme…) cruciaal.

Tenslotte dient de gemeente zich zeker in te schrijven in doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de initiatieven die ze neemt steeds te toetsen aan hun impact op klimaat en milieu.

Mobiliteit

Sluipverkeer

Onze gemeente, onze straten en wijken kreunen onder het sluipverkeer, spijtig genoeg is dit niet te vermijden. Maar... we kunnen het wel ontmoedigen en het moeilijk maken door de vele verkeersovertredingen die begaan worden door het sluipverkeer (met name dan overdreven snelheid) te controleren en beboeten. Dit kan aangepakt worden door oa. trajectcontroles en gerichte flitsacties.

Ook het  zwaar verkeer dat eigenlijk geen bestemming in onze gemeente heeft moet aan banden worden gelegd. Oplossingen zijn er maar moeten worden toegepast.

Fiets- en voetpaden

Fietspaden dienen aangelegd te worden op  plaatsen waar ze het meest nodig zijn, namelijk op routes die veel gebruikt worden (vooral door de jeugd). Op gevaarlijke straten (zoals de Nederokkerzeelsesteenweg, Hulsbergstraat, Tervuursesteenweg…) is er nood aan een aangepaste veilige infrastructuur.

We willen onmiddellijk starten met deze projecten, omdat we weten dat ze de nodige tijd vragen. Maar we willen ook inzetten op een goed onderhoud van fiets- en voetpaden en voetwegen.

Openbaar vervoer

Er rijden veel (half)lege bussen door de dorpen, anderzijds worden bepaalde wijken niet bediend (zoals Den Tomme) of slecht bediend (zoals Vrebos). We vinden dat het meer dan tijd is om te gaan praten met De Lijn om het netwerk en het gebruik ervan te herbekijken en te optimaliseren.

Alleen door veilige fietspaden en een geoptimaliseerd openbaar vervoer kunnen we onze mobiliteit helpen verbeteren.

Parkeren

Er is een algemeen parkeerprobleem in Kortenberg, vooral rond de scholen, maar ook rond handels- en horecazaken. Dit dient deskundig aangepakt te worden in samenspraak met alle betrokkenen. 

Schoolomgevingen

De verschillende schoolomgevingen zjin plaatsen waar vaak tweemaal per dag chaos heerst, door de combinatie van doorgaand en plaatselijk verkeer, en onvoldoende ‘kiss & ride” mogelijkheden. We ijveren dan ook voor de invoering van schoolstraten, waarbij een schoolomgeving op bepaalde uren van de dag voor doorgaand verkeer afgesloten wordt.

Maar ook de verbindingen tussen onze dorpen verdienen de nodige veilige infrastructuur met de broodnodige verlichting en onderhoud. Een veilige verbinding voor onze kinderen naar de scholen en het verenigingsleven en de sportclubs is nodig.

Leuvensesteenweg 

De Leuvensesteenweg is de plaats in Kortenberg met het meeste winkels, het meeste verkeer en te weinig parkeerplaatsen. Dit gaat allemaal niet zo goed samen. Een mogelijke herinrichting dient te gebeuren via gesprekken met de bevoegde overheid en met alle betrokkenen.

We vinden dat hierbij de klemtoon dient te liggen op veiligheid en de belangen van de burgers én de handelaars. We willen in overleg met de burgers duidelijke faseringen en mobiliteitsoplossingen bepalen. 

Wonen in Kortenberg

Wijken

Wijken dienen dynamisch en leefbaar te zijn, woongebieden kunnen ontsloten worden met de nadruk op mobiliteit, waterbeheersing en veiligheid). Daar waar mogelijk moeten we zoveel mogelijk groen behouden en vergroenen waar nodig.

Vanuit een duidelijke visie op ruimtelijke ordening en stedenbouw willen we hieraan werken. 

Betaalbaar Wonen 

Iedereen die dit wil zou in Kortenberg moeten kunnen (blijven) wonen. Betaalbaar wonen is voor ons dan ook een belangrijk thema. We willen dit realiseren door een sterkere controle uit te oefenen op de sociale huisvestingsmaatschappijen en hen ertoe aanzetten voorrang te (blijven) verstrekken aan mensen met een lokale binding.

Ruimtelijke Ordening : bouwen en verbouwen

Op vlak van de gemeentelijke reglementeringen inzake ruimtelijke ordening dient er opnieuw duurzaam, realistisch en toekomstgericht nagedacht te worden. Kleiner gaan wonen en onze schaarse bouwgronden dienen optimaal benut te worden. Maar steeds met het respect voor natuur en omwonenden in het achterhoofd.

Regels moeten er zijn, maar deze moeten realistisch, haalbaar en zinvol zijn. Nadenken over de toekomst en rekening houden met de infrastructuur en de nutsvoorzieningen mag nooit uit het oog verloren worden. Problemen moeten opgelost worden niet gecreëerd worden. 

Veiligheid 

Inbraken en Diefstallen

Er zijn concrete maatregelen nodig om de veiligheid in onze gemeente te waarborgen en te optimaliseren. Inbraken en (winkel)diefstallen zijn, wegens de nabijheid van grote uitvalswegen, een belangrijke bron van criminaliteit in onze gemeente. Hier kunnen ANPR-camera’s aan de gemeente grenzen ingezet worden voor nummerplaat herkenning bij criminaliteit. 

Preventie

We willen ook vol inzetten op preventie door een meer (pro-)actieve rol toe te bedelen aan de diefstalpreventie-adviseur, de Buurt Informatie Netwerken (BIN) verder te stimuleren en de straatverlichting te verbeteren (met name door LED-verlichting te gebruiken). We denken, op vraag van de handelaars, eveneens aan een WIN-project (Winkeliers Informatie Netwerk).

Klimaat & Milieu

Waterbeheersing

Wateroverlast en waterellende is een probleem in meerdere delen van de gemeente en zal dit blijven indien er niets fundamenteels aan wordt gedaan.

We zijn ervan overtuigd dat wateroverlast alleen kan worden vermeden indien er:
a. veel meer waterbuffers met grotere opvangcapaciteit zijn,
b. beter structureel onderhoud van waterlopen en riolen gebeurt,
c. goede afspraken met landbouwers betreffende erosiebestrijding worden gemaakt.

Dit alles met inbegrip van de nodige opvolging en preventie.

klimaat-vriendelijke gemeentelijke infrastructuur 

  • Als gemeente dienen we volop mee te werken aan het behalen van de klimaatdoelen, dit is zo vastgelegd onder andere in het burgemeestersconvenant. Via doordachte ingrepen (isoleren, zonnepanelen…) willen we de bestaande gebouwen van de gemeente ‘klimaat-vriendelijker’ maken. 
  • Verder zal het gebruik van LED’s voor de straatverlichting niet alleen de veiligheid bevorderen, maar ook effect hebben op de klimaatdoelen. Tenslotte willen we dat openbare gebouwen en gemeente-eigendommen optimaal worden benut.
  • Als gemeenten en bestuur dienen we immers het goede voorbeeld te geven en te zijn voor onze inwoners.

naar "samen werken"    -    naar "samen leven"

Samen Wonen

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x